Maritime platter

£
35.50
Hot scallop, 1/2 philadelpphia salmon, 1/2 prawn cocktail, 1/2 california prawn, 1/2 california salmon, nigiri: salmon, prawn and eel.
27 pieces (for 2 or 3 person)
ALL